Versie 1 december 2020

Privacyverklaring

Over Zorgpolisonderwijs.nl

Zorgpolisonderwijs.nl heeft in VLC & Partners een Zakenpartner gevonden die als verzekeringstussenpersoon op basis van de verzekeringsbehoefte van leerkrachten en andere onderwijsprofessionals een selectie heeft gemaakt van de zorgververzekeringen die bij u passen! Deze selectie vindt u op de website van Zorgpolisonderwijs.nl. Daarbij verwerkt Zorgpolisonderwijs.nl ook persoonsgegevens. Zorgpolisonderwijs.nl doet dat zorgvuldig, volgens de richtlijnen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Afspraken over de verwerking van persoonsgegevens met klanten, Zakenpartner en leveranciers liggen vast in verwerkersovereenkomsten. Dyade Voordeelservice BV is juridisch eigenaar van Zorgpolisonderwijs.nl.

Zorgpolisonderwijs.nl neemt uw privacy uiterst serieus en vertelt u daarover graag wat meer in deze verklaring.

Heeft u ondanks onze uitleg vragen of wellicht een klacht? Schrijf, bel of mail dan naar de functionaris gegevensbescherming van Zorgpolisonderwijs.nl:

  • Postbus 5040, 3502 JA
  • Utrecht
  • [email protected]
  • www.dyade.nl
  • Inschrijving Kamer van Koophandel: 30166974

Een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u ook indienen bij de toezichthouder privacy in Nederland: de Autoriteit Persoonsgegevens, via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Doel, grondslag en bewaartermijn van persoonsgegevens die Zorgpolisonderwijs.nl verwerkt

Doel, gebruik en bewaartermijn

Zorgpolisonderwijs.nl gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven.

Zorgpolisonderwijs.nl gebruikt persoonsgegevens niet voor automatische besluitvorming of profilering.

Zorgpolisonderwijs.nl combineert uw gegevens niet met andere persoonlijke gegevens, tenzij dat nodig is voor de uitvoering van de dienstverlening.

Zorgpolisonderwijs.nl bewaart de gegevens op de eigen beveiligde servers of op die van een derde partij als dat nodig is voor de verwerking. Met derde partijen legt Zorgpolisonderwijs.nl afspraken over de beveiliging van gegevens altijd vast in een verwerkersovereenkomst.

Zorgpolisonderwijs.nl bewaart persoonsgegevens zolang dat nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven, zolang de wet dat voorschrijft of ter bescherming tegen een mogelijke aansprakelijkheidsstelling.

Bent u klant, zakenpartner of leverancier van Zorgpolisonderwijs.nl?

Zorgpolisonderwijs.nl verzendt digitale nieuwsbrieven met actuele informatie en relevante mailings naar mailadressen die klanten, hun medewerkers en andere relaties zelf voor dat doel hebben verstrekt.

U kunt zich afmelden via de link in de nieuwsbrief of in de mailing.

Bezoekt u de website van Zorgpolisonderwijs.nl, vult u daar een contactformulier in of meldt u zich aan voor een nieuwsbrief?

Dan gebruikt Zorgpolisonderwijs.nl cookies ofwel kleine tekstbestanden die websites op een computer, smartphone of tablet plaatsen om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Zorgpolisonderwijs.nl gebruikt functionele cookies om haar websites goed te kunnen laten functioneren. Hiervoor is volgens de wet geen toestemming nodig. Voor het plaatsen van andere cookies, zoals trackingcookies voor marketingdoeleinden, is uw toestemming wel nodig. In de cookieverklaring op de betreffende website leest u welke cookies dat zijn. Daar kunt u op elk moment toestemming geven, wijzigen of intrekken. gebruikt cookies niet om u persoonlijk te traceren of te volgen. Persoonsgegevens die u invult in een contact- of aanmeldingsformulier, bewaart zolang als nodig is om uw vraag en vervolgvragen te beantwoorden, tenzij u aangeeft dat u dat niet wilt.

Bepaalde gegevens zijn verplicht als u een dienst wilt gebruiken. Zorgpolisonderwijs.nl bewaart gegevens niet langer dan nodig is voor die dienst of dan wettelijk is toegestaan.

Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

Zorgpolisonderwijs.nl gebruikt soms systemen van derden voor het verwerken van de gegevens die zij van u zelf of via uw werkgever krijgt. Met de leveranciers van die systemen zijn (sub)verwerkersovereenkomsten gesloten. Deze waarborgen dat het beveiligingsniveau en de wijze van omgang met persoonsgegevens bij de leverancier voldoen aan de AVG.

Zorgpolisonderwijs.nl geeft uw gegevens niet door aan andere organisaties tenzij dit volgens de wet moet, het nodig is voor de uitvoering van de dienstverlening of de klant daarover afspraken heeft gemaakt met andere instanties en Zorgpolisonderwijs.nl daarvoor toestemming heeft gekregen. Zorgpolisonderwijs.nl geeft geen persoonsgegevens door aan niet-EU-landen waar de Europese privacywetgeving niet geldt.

Om de dienstverlening te kunnen uitvoeren, hebben Zorgpolisonderwijs.nl medewerkers soms functioneel toegang nodig tot persoonsgegevens. Al deze medewerkers moeten zorgvuldig omgaan met uw gegevens en hebben een geheimhoudingsplicht, ook nadat ze geen relatie meer hebben met Zorgpolisonderwijs.nl.

Uw persoonsgegevens zijn veilig

Zorgpolisonderwijs.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens die haar zijn toevertrouwd zorgvuldig worden verwerkt en dat onbevoegde toegang, misbruik, verlies en ongewenste openbaarmaking van persoonsgegevens wordt voorkomen.

Voor het e-mailen van documenten met persoonsgegevens gebruikt Zorgpolisonderwijs.nl een versleutelde verbinding, waarbij een persoonlijk wachtwoord via een ander medium (sms, app) wordt verstrekt aan de ontvanger. Hierdoor kunnen anderen de documenten niet inzien, ook niet als deze per abuis naar een verkeerd e-mailadres zijn gestuurd. Wilt u zelf op deze wijze uw vertrouwelijke gegevens naar Zorgpolisonderwijs.nl zenden? Vraag uw contactpersoon dan om u daarvoor een link te zenden.

Vermoedt u of heeft u aanwijzingen dat uw persoonsgegevens onvoldoende zijn beveiligd of een inbreuk daarop heeft plaatsgevonden? Neem dan direct contact op met Zorgpolisonderwijs.nl via [email protected].

Welke rechten heeft u?

U heeft wettelijke rechten met betrekking tot persoonsgegevens die Zorgpolisonderwijs.nl van u verwerkt.

Zo mag u vragen om inzage in uw gegevens. U mag ze laten verbeteren als ze onjuist zijn. In enkele situaties heeft u het recht om uw gegevens te laten verwijderen of om vergeten te worden als de gegevens openbaar zijn gemaakt. In sommige situaties mag u uw digitale gegevens door

Zorgpolisonderwijs.nl laten overdragen aan een andere partij. En ten slotte mag u bezwaar maken tegen verwerking van uw gegevens of heeft u het recht om de verwerking te laten beperken, bijvoorbeeld gedurende een bepaald onderzoek.

Bent u klant of een andere relatie van Zorgpolisonderwijs.nl? Richt uw verzoek dan tot Zorgpolisonderwijs.nl via [email protected].

Actuele privacyverklaring

Zorgpolisonderwijs.nl controleert regelmatig of de privacyverklaring nog is afgestemd op haar dienstverlening, actueel is en voldoet aan de AVG. Zorgpolisonderwijs.nl adviseert u dan ook om de verklaring zo nu en dan opnieuw te lezen. Vragen of suggesties over de privacyverklaring zijn welkom bij [email protected].